گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

دریافت گواهینامه ISO 9001

دریافت گواهینامه ISO 14001

دریافت گواهینامه ISO 45001

دریافت لوح تقدیر از دانشگاه صدوقی یزد به مناسبت روز بزرگداشت غذا