گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

دریافت لوح تقدیر از دانشگاه صدوقی یزد به مناسبت روز بزرگداشت غذا