گالری تصاویر

پریفرم 28

خط تولید کارخانه خوش نوش کویر

پایانه ذخیره محصولات پیش از حمل

دستگاه های تمام مکانیزه

دستگاه های تمام مکانیزه

پریفرم 30

خط تولید بطری

ناوگان حمل و نقل

کنترل کیفیت

پریفرم 38

پریفرم 28

دستگاه های تمام مکانیزه